Fall 2016 Term

Category: اخبار Comments: No comments

کلیه کلاس های ترم پاییز 1395 از روز سه شنبه 13 مهر ماه آغاز شده اند.

Read More

Summer 2016: Final Exam

Category: اخبار Comments: No comments

امتحانات پایان ترم تابستان1395 در دو گروه نوجوان و بزرگسال در روزهای سه شنبه 16شهریور (پسران) ، چهارشنبه 17 شهریور و پنج شنبه 18 شهریور (دختران) برگزار می گردد.

Read More

Mid-Term Exams, Summer 2016

Category: اخبار Comments: No comments

امتحانات میان ترم تابستان 95 در گروه نوجوان در روزهای شنبه تا دوشنبه 16 تا 18 مرداد و در گروه بزرگسال در روزهای سه شنبه تا پنجشنبه 19 تا 21 مرداد برگزار می شوند.

Read More

The summer 2016 start

Category: اخبار Comments: No comments

جلسه اول کلاس های ترم تابستان 1395 در روزهای شنبه 19 تیر، یکشنبه 20 تیر، و دوشنبه 21 تیر برگزار می شوند.

Read More

Summer 2016 Registration

Category: اخبار Comments: One comment

ثبت نام ترم تابستان 1395 آغاز شده است.

Read More

Spring 2016: Final Exam

Category: اخبار Comments: 2 comments

امتحانات پایان ترم بهار 1395 در گروه نوجوان در روزهای سه شنبه 18 خرداد (پسران)، چهارشنبه 19 خرداد و پنج شنبه 20 خرداد (دختران) و در گروه بزرگسال در روزهای سه شنبه 25 خرداد (پسران) ، چهارشنبه 26 خرداد و پنج شنبه 27 خرداد (دختران) برگزار می گردد.

Read More

Mid-Term Exams, Spring 2016

Category: اخبار Comments: No comments

امتحانات میان ترم بهار 1395، در گروه کودک و نوجوان در روزهای شنبه، یکشنبه، و دوشنبه 18-20  اردیبهشت و در گروه بزرگسال در روزهای سه شنبه، چهارشنبه، و پنجشنبه 21-23 اردیبهشت برگزار می شود.

Read More

The New Term

Category: اخبار Comments: No comments

کلیه کلاس های ترم بهار 1395 از روز شنبه 21 فروردین آغاز می شوند.

Read More

Spring 2016: Term Registration

Category: اخبار Comments: No comments

ثبت نام ترم بهار 1395 از روز چهارشنبه 5 اسفند 94 آغاز می شود.

Read More

Winter 2016: Final Exam

Category: اخبار Comments: No comments

امتحانات پایان ترم زمستان 94، در سطح نوجوان در روزهای 11 اسفند در گروه پسران و 12 و 13 اسفند در گروه دختران برگزار می شود. همچنین امتحانات پایان ترم در سطح بزرگسال در روزهای 18 اسفند در گروه پسران و 19 و 20 اسفند در گروه دختران برگزار می گردد.

Read More