Mid-Term Exams, Spring 2016

Category: اخبار Comments: No comments

امتحانات میان ترم بهار 1395، در گروه کودک و نوجوان در روزهای شنبه، یکشنبه، و دوشنبه 18-20  اردیبهشت و در گروه بزرگسال در روزهای سه شنبه، چهارشنبه، و پنجشنبه 21-23 اردیبهشت برگزار می شود.

Read More

The New Term

Category: اخبار Comments: No comments

کلیه کلاس های ترم بهار 1395 از روز شنبه 21 فروردین آغاز می شوند.

Read More

Spring 2016: Term Registration

Category: اخبار Comments: No comments

ثبت نام ترم بهار 1395 از روز چهارشنبه 5 اسفند 94 آغاز می شود.

Read More

Winter 2016: Final Exam

Category: اخبار Comments: No comments

امتحانات پایان ترم زمستان 94، در سطح نوجوان در روزهای 11 اسفند در گروه پسران و 12 و 13 اسفند در گروه دختران برگزار می شود. همچنین امتحانات پایان ترم در سطح بزرگسال در روزهای 18 اسفند در گروه پسران و 19 و 20 اسفند در گروه دختران برگزار می گردد.

Read More

Winter 2016, Mid-Term Exam

Category: اخبار Comments: One comment

امتحانات میان ترم در گروه سنی کودک و نوجوان در روزهای 10، 11و 12 بهمن و در گروه سنی بزرگسال در روزهای 13، 14 و 15 بهمن برگزار می شود.

Read More

Winter2016 Term

Category: اخبار Comments: No comments

کلاس های ترم زمستان از روز شنبه 12 دی  1394در همه سطوح آغاز شده است.

Read More

Final Eam

Category: اخبار Comments: No comments

امتحانات پایان ترم  در دو گروه نوجوان و بزرگسال از روز شنبه 14 آذر برگزار می شود.

Read More

The New Term

Category: اخبار Comments: No comments

کلیه کلاس های ترم پاییز 94 از روز سه شنبه 14 مهر  آغاز می شوند.

Read More

The Children Story Class

Category: اخبار Comments: No comments

اولین دوره از کلاس های Children Story در آموزشگاه علامه با اجرای نمایش زبان آموزان این دوره به پایان رسید.

Read More

Fall 2015 Registration

Category: اخبار Comments: No comments

ثبت نام ترم پاییز 94 از روز یکشنبه اول شهریور ماه آغاز می شود.

Read More